I. Organizator

Organizatorem programu są spółki z grupy Chilli S.A.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Warunki świadczenia usług Programu Partnerskiego mają zastosowanie do transakcji dotyczących powierzchni w lokalizacjach:
  • Chilli BDG1 sp. z o.o. (Chillispaces Preludium) – Bydgoszcz
  • Chilli GDA1 sp. z o.o. (Chillispaces Argon) – Gdańsk
  • Chilli KRK7 sp. z o.o. (Chillispaces Imperial) – Kraków
  • Chilli KRK6 sp. z o.o. (Chillispaces Lindego Concept) – Kraków
 2. Akceptacja ustaleń niniejszego regulaminu jest warunkiem koniecznym do wypłaty prowizji z tytułu polecenia klienta.
 3. Przetwarzanie danych osobowych osoby rekomendującej oraz danych osobowych klienta rekomendowanego będzie odbywać się zgodnie z naszą ogólną polityką prywatności dostępną na stronie https://chillispaces.com/polityka-prywatnosci/

III. Warunki udziału w programie

 1. W programie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które chcą przekazać dane rekomendowanego klienta, który jest potencjalnie zainteresowany współpracą w obszarze wynajmu powierzchni biur serwisowanych, powierzchni coworkingowych czy wykupienia abonamentu biura wirtualnego.
 2. Przystąpienie do programu jest dobrowolne.
 3. W ramach uczestnictwa w programie, osoba zgłaszająca dane firmy oświadcza, że:
  1. Nie jest właścicielem, współwłaścicielem, udziałowcem ani prezesem spółki, którą zgłasza do programu.
  2. Nie jest właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, którą zgłasza do programu.
  3. Nie zgłasza firmy, która jest obecnie klientem Chillispaces.
  4. Ma prawo i zgodę do przekazania danych kontaktowych firmy polecanej, po uprzedniej konsultacji z osobami reprezentującymi daną firmę.
  5. Nie będzie składał żadnych deklaracji ani gwarancji w imieniu Chillispaces do firmy rekomendowanej, bez takiego upoważnienia na piśmie.
 4. W programie bierze udział każde zgłoszenie zainteresowanego klienta zakończone skutecznym podpisaniem umowy najmu biura serwisowanego, stanowiska coworkingowego lub biura wirtualnego w lokalizacjach wspomnianych w punkcie I.1.

IV. Zasady zgłaszania

 1. Dane rekomendowanego klienta należy zgłosić drogą elektroniczną poprzez formularz Programu Partnerskiego dostępny na stronie https://chillispaces.com/partnerzy/
 2. Zgłoszenie powinno zawierać
  • Dane rekomendowanego podmiotu
   • Nazwa firmy
   • NIP
   • Imię i nazwisko osoby kontaktowej
   • Numer telefonu do osoby kontaktowej
  • Dane osoby rekomendującej
   • Imię i nazwisko
   • Numer telefonu
   • Adres mailowy
   • Ewentualna nazwa firmy
 3. Zgłoszenie trafia do dedykowanej osoby, która stwierdza kompletność zgłoszenia oraz zgodność z zasadami regulaminu. Po weryfikacji zgłoszenia, kontakt przekazywany jest do działu sprzedaży, który następnie kontaktuje się z rekomendowanym klientem. W przypadku podpisania umowy przez rekomendowanego klienta na usługi wskazane w pkt. III 1, w lokalizacjach wskazanych w punkcie I.1, dokonaniu przez niego wpłaty kaucji oraz przejęciu lokalu dział sprzedaży lub osoba dedykowana kontaktuje się z uczestnikiem programu, w celu powiadomienia go o podpisanej umowie oraz wartości należnej mu prowizji za rekomendację.
 4. Wszystkie przesłane zgłoszenia rekomendacji, dopiero po weryfikacji zgodności przez dedykowaną osobę będą uznane za kwalifikowane do kolejnego etapu. Jeśli osoba sprawdzająca stwierdzi niekompletność danych lub ich niezgodność, zgłoszenie przestaje być ważne. Osoba rekomendująca ma prawo wysłać drugie zgłoszenie, które będzie zgodne z niniejszym regulaminem.
 5. W przypadku gdy rekomendowana firma zostanie zgłoszona przez dwie różne osoby, prawo do kwalifikacji do programu ma osoba, która pierwsza zgłosiła rekomendowanego klienta. Na prośbę osoby zgłaszającej, osoba weryfikująca zgłoszenia może wskazać datę oraz godzinę wpłynięcia rekomendacji przez formularz podany na stronie wskazanej w punkcie IV.1
 6. Jeśli firma rekomendowana poinformuje Chillispaces, że nie szuka powierzchni biurowej lub nie udzieliła osobie rekomendującej upoważnienia do przesyłania swoich danych kontaktowych, zgłoszenie będzie nieważne i osoba rekomendująca nie może domagać się prowizji.

V. Prowizje i płatności

 1. Prowizja od podpisanej umowy na czas określony wynosi pięć procent (5%) od całkowitej wartości netto kontraktu, liczonej przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 2. Całkowita wartość kontraktu wynosi całkowitą zadeklarowaną wartość netto w umowie, pomniejszoną o wszelkie rabaty.
 3. Prowizja od podpisanej umowy na czas nieokreślony wynosi pięć procent (5%) od miesięcznej wartości netto, za każdy miesiąc, w którym umowa pozostaje w mocy, nie dłużej niż dwanaście (12) miesięcy.
 4. Za wypłatę prowizji odpowiedzialna jest spółka z grupy Chillispaces, która podpisała umowę z zarekomendowanym klientem.
 5. Osoba rekomendującą, która kwalifikuje się do otrzymania opłaty prowizyjnej, zobowiązana jest wystawić odpowiedni rachunek (fakturę) na wartość prowizji.
 6. Warunki konieczne do wypłaty prowizji – skuteczne podpisanie umowy:
  • Podpisanie umowy z rekomendowanym klientem
  • Wpłata kaucji przez rekomendowanego klienta (jeśli wymagana)
  • Przejęcie lokalu przez rekomendowanego klienta
  • Dokonaniu pierwszej płatności przez rekomendowanego klienta
 7. Opłaty prowizyjne w ramach umowy na czas nieokreślony będą fakturowane i wypłacane co miesiąc na konto bankowe wskazane przez osobę zgłaszającą na podstawie stosownych rachunków lub faktur, do dwunastu (12) miesięcy lub do czasu wypowiedzenia umowy przez zarekomendowaną firmę. Jeśli rekomendowana firma skorzysta z opcji wcześniejszego rozwiązania umowy, osobie rekomendującej nie przysługują opłat prowizyjne za kolejne okresy.
 8. W przypadku gdy zarekomendowana firma dokona zmian w umowie wpływających na jej wartość, np.: redukcji stanowisk pracy, kwoty opłat prowizyjnych mogą zostać obniżone tak aby odpowiadały umowie po wprowadzeniu zmian wpływających na jej wartość.
 9. W przypadku gdy firma zarekomendowana zerwie umowę na czas określony podczas trwania tej umowy, osoba rekomendująca jest zobowiązana za zwrot wszystkich opłat prowizyjnych, które otrzymała od Chillispaces.

+48-12-376-42-94

letsgo@chillispaces.com

Skontaktuj się z nami

Masz pytania albo chciałbyś umówić się na spotkanie?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Wypełnij formularz

Napisz do nas